Катедра "Картография и ГИС"

Катедрата е създадена на 12.02.2002 г. с решение на Академичния съвет на СУ “Свети Климент Охридски” (Протокол № 20). Нейното създаване е  в съответствие със съвременните тенденции в развитието на географската наука и висшето географско образование. Катедрата разполага с модерна Геоинформационна лаборатория, оборудвана с необходимия хардуер и софтуер за събиране, обработка, анализ и визуализиране на пространствено реферирана информация. Основните ангажименти на катедрата са свързани с преподавателска и научна дейност в областта на картографията и геоинформационните технологии (ГИС, Дистанционни изследвания, Безпилотни летателни системи и др.) и приложеното им в пространствените изследвания  на околната среда и обществото.

Преподавателите от катедра “Картография и ГИС” провеждат обучение по учебни дисциплини за квалификационно ниво Бакалавър в специалности “География”, „Геология“, „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“, “История и География”, „Биология и География“, както и по учебни дисциплини в магистърските програми “ГИС и картография”, „Планиране и управление на териториални системи“, „Регионални геоенергийни ресурси и стратегии“, „Археология“, „Археометрия“, „Биомениджмънт“, „Аерокосмическо инженерство и комуникации. В катедрата се провежда и обучение на докторанти по основните научни направления – Картография, ГИС и Дистанционни изследвания.